За кого:

За малки, средни и големи компании от всички браншове, холдинги, фирми със сложни бизнес процеси. За производствени предприятия.

Специфика:

 • Корпоративен лиценз - няма нужда от закупуване на лицензи за работа на всяко едно работно място, нито при  интегрирането на системата, нито в бъдещ период
 • Платформено независима система с възможност за работа под Windows, Linux, MacOS, Solaris, Free BSD
 • Възможност за поддръжка и управление на множество фирми и складове, интегрирани модули CRM и BI
 • модулна система изцяло съобразена с българското и международно законодателство. Всеки модул може да бъде използван самостоятелно или заедно с други в зависимост от спецификата на Вашия бизнес.

Функционалности: 

Много фирмена и много складова дейност:

 • Дефиниране на неограничен брой фирми;
 • Дефиниране на неограничен брой складове; 

Търговска дейност:

 • Оферти от доставчици;
 • Договори с доставчици;
 • Поръчки към доставчици;
 • Отложени плащания;
 • Доставки от страната;
 • Внос; Обмитявания
 • Транспорт, застраховки и др. при внос
 • Преки и непреки разходи;
 • Ценообразуване;
 • Ценови листи и отстъпки;
 • Промоции;
 • Оферти;
 • Заявки от клиенти;
 • Обработка чрез EDI  / Electronic Data Interchange /;
 • Запазвания;
 • Продажби;
 • Износ;
 • Аванси;
 • Е-фактури
 • Договори с клиенти;
 • POS терминали;
 • Работа с баркод четци;
 • Префактуриране между юридически лица
 • Запитвания към доставчици;
 • Рекламации към доставчик;
 • Рекламации от клиенти;
 • Запитвания от клиенти;
 • Отговорно пазене; 

Логистична и складова дейност:

 • Адресиране на стоките в склада;
 • Управление на минимални стокови количества;
 • Управление на запаси;
 • Сигнализиране за застояли стоки;
 • Планиране на наличности;
 • Движение на стоки между складове;
 • Запазване на стоки за клиент;
 • Двустепенно отчитане при предаване на стоки;
 • Работа със скенери, баркод-четци;
 • Работа със серийни номера;
 • Ревизии;
 • Брак;
 • Липси;
 • Излишъци;
 • Приемо-предавателни протоколи.
 • Работа с мобилни устройства;
 • Работа с партиди;
 • Палетизация

 Внос, износ и обмитяване:

 • Разпределение на разходите при внос;
 • Разпределение на разходите при износ; 

Финанси – управление на приходи, разходи, падежи, каси:

 • Управление на паричните средства в различни валути;
 • Контрол на приходите;
 • Контрол на разходите;
 • Контрол на падежите;
 • Контрол на задълженията;
 • Управление на каси;
 • Прихващане на задълженията;
 • Управление на разсрочени плащания;
 • Управление на заеми;
 • Работа с наложен платеж;
 • Планиране на парични потоци;
 • Начисляване на лихви при закъснения;
 • Напомнителни писма;
 • Управление на служебни аванси;
 • Работа с акредитиви;
 • Управление на факторинг;
 • Работа с кредитни карти
 • Импорт на данни от електронно банкиране; 

Логистика и транспорт:

 • Планиране доставки на суровини и материали;
 • Дефиниране на превозни средства;
 • Дефиниране на отговорници по превозните средства;
 • Финансово управление на транспортния парк;
 • Графици за транспорт;
 • Работа с пътни листи;
 • Управление зареждането с гориво;
 • Следене на разходите по транспортни средства.
 • Следене на собствени бензиноколонки;
 • Групиране на клиентски заявки за транспорт;
 • Планиране на транспортни курсове; 

Контрагенти:

 • Финансови лимити за отложени плащания;
 • Времеви лимити за разсрочени плащания;
 • Дефиниране на условия за работа с всеки контрагент;
 • Блокиране или предупреждение за извънлимитна сделка;
 • Поддържане рейтинги на клиенти и доставчици;
 • Работа с ценови листи и отстъпки за клиенти;
 • Работа с клиентски карти. 

Управление на вътрешнофирмени задачи

 • Задачи към служители
 • Задачи към група служители
 • Срокове за изпълнение
 • Статус на изпълнението
 • Отговорници 

Взаимоотношения с клиенти (CRM):

 • Подредена и достъпна информация за всички служители;
 • Управление и контрол на взаимоотношенията с контрагентите;
 • Съхранява и предоставя достъп до фирмената информация – документи, договори, телефонни и устни уговорки, e-mail-ли;
 • Помощ при контактуването с клиенти:
 • Обем от информация за адреси, телефони, лица за контакти, проведени разговори;
 • Планиране на задачи и отразяване на изпълнението им;
 • Следене на оплаквания от клиенти. Задачи по тях. Рекламации;
 • Вътрешно фирмена документация : правилници, описания, ръководства.    
 • Класификация и анализи.
 • Дефиниране и управление на маркетингови кампании: срокове, цели, обхванати продукти, клиенти, складове.
 • Планиране на приходи и разходи по маркетингови кампании.
 • Задачи по маркетингови кампании.
 • Отчитане на приходи и разходи по маркетингови кампании.
 • Управление на събития : срещи, телефонни обаждания, входящи и изходящи писма, e-mail.
 • Следене на събития към контрагенти и маркетингови кампании.
 • Управление на задачи : свързани с контрагенти, маркетингови кампании, събития, оферти, покупки, продажби, заявки, поръчки и др.
 • Индивидуални календари на служители (дневно,седмично,месечно  разписание).

 Мобилна търговия:

 • Синхронизация на мобилните устройства с централната система; 

Планиране:

 • Планиране на обороти;
 • Планиране на разходи
 • Планиране на производствените мощности;
 • Планиране на производството въз основа на клиентските заявки
 • Планиране на човешките ресурси;
 • Планиране на доставки на суровини и материали;
 • Планиране на пласмента на база прогноза за търсене;
 • Планиране на себестойност;
 • Сравнение и анализ на  изпълнението. 

Лизинг ( покупка на стоки на лизинг ):

 • Формиране на лизингови договори;
 • Формиране на лизингов план;
 • Управление и контрол на падежи и просрочия;
 • Лихви. 

Управление на проекти:

 • Описване на проект-план със срокове и ресурси;
 • Следене приходите по проект;
 • Следене разходите по проект;
 • Анализ състоянието по проект;
 • Фактуриране на проект или етапи по проект;
 • Управление на задачи по проект; 

Управление на инвентар:

 • Дефиниране на инвентар;
 • Завеждане на инвентар за собствени нужди;
 • Отдаване на инвентар под наем;
 • Фактуриране на инвентар;

 Счетоводство

 • Автоматизирано изготвяне на контировките
 • Индивидуален сметкоплан
 • Дневници и декларация по ЗДДС
 • Дълготрайни материални активи
 • ВОП
 • Интрастат
 • Оборотни ведемости
 • Хронологични ведомости
 • Главна книга
 • Баланс
 • ОПР 

Управленско счетоводство

 • Центрове на приход
 • Центрове на разход
 • Центрове за печалба
 • Планиране по центровете
 • Справки и график 

Сервиз:

 • Работа със серийни номера;
 • Въвеждане и управление на нормовремена;
 • Работа с гаранции от доставчика и към клиента;
 • Гаранционно и извънгаранционно обслужване;
 • Приемане на сервизни поръчки;
 • Разпределение на поръчките по сервизни сътрудници;
 • Отчитане на време за изпълнение;
 • Разкомплектоване и комплектоване на изделия;
 • Проследяване статуса на сервизната поръчка.
 • Монтажни и сервизни групи
 • График на монтажите 

Внос, износ и обмитяване:

 • Управление на складове по митнически контрол;
 • Реекспорт;

 Базово производство:

 • Рецепти за производство (асемблиране)
 • Партидност
 • Производствени поръчки по рецепти
 • Отчитане на вложените материали в производствена поръчка.
 • Изчисляване себестойността на вложените материали в продукта, формиране на цена; 

Разширено производство:

 • Дефиниране на производствени центрове (work center)  – машини, работни групи и т.н.
 • Дефиниране на работни операции
 • Дефиниране на лимитни карти и етапи на производство на изделия ( маршрутни карти, route)
 • Дефиниране производствени капацитети ( на базата на производствените капацитети се изготвят прогнозните графици за производство).
 • Графици за производство по производствени центрове, работни групи, етапи от производство (маршрутни карти)
 • Описване на ремонти по производствени центрове в графиците за производство.
 • Размествания в графици за производство.
 • Влагане на материали по производствени поръчки.
 • Влагане на труд по производствени поръчки.
 • Разпределение на непреки разходи по производствени поръчки .
 • Планиране на производствени поръчки.
 • Следене на количества и норми за отпадни материали в производствени поръчки.
 • Генериране на дефицитни листи ( за материали и производствени капацитети)
 • Справки и анализи 

Проектно производство :

 • Дефиниране на производствена поръчка с етапи на изпълнение.
 • Планиране на необходимите ресурси за изпълнение на поръчката ( материали, транспорт, труд, допълнителни разходи).
 • Предварителна (разчетна себестойност) на производствената поръчка.
 • Следене на вложения труд, материали и ресурси в прозводствена поръчка.
 • Фактуриране на етапи от производствена поръчка.
 • Изчисляване себестойността на производствена поръчка.
 • Външни услуги по производствени поръчки
 • Разпределение на непреки разходи по поръчки
 • Следене труда по операции, ставки и др.
 • Сравнителни справки и анализи свързани в проектно производство.

 Бюджетиране:

 • Залагане на бюджети;
 • Следене на бюджетите;
 • Процентно отчитане за изпълнение;
 • Анализи по отдели, обекти, проекти.

 WEB портал

 • Дефиниране условия за достъп на клиенти през WEB портала;
 • Преглед и изтегляне на издадени фактури;
 • Справки по задължения и плащания;
 • Преглед на складови наличности с регулиран достъп;
 • Въвеждане на клиентски заявки през интернет;
 • Трансформация на въведените интернет заявки;

 Връзка с онлайн магазин или фирмен сайт

 • SОАP механизми за изграждане на връзка към фирмен сайт;
 • SOAP механизми за изграждане на връзка към онлайн магазин;

 Човешки ресурси:

 • Персонална информация за всеки служител;
 • Категоризация на всеки сътрудник в организацията;
 • История на назначение;
 • Формиране на бонуси по различни критерии;
 • Количество и използвани отпуски;
 • Присъствена книга.
 • Автоматично изчисление на отработеното време.    

 Администриране

 • Дефиниране на потребители на системата.
 • Кодиране на пароли за достъп.
 • Дефиниране на групи потребители.
 • Определяне нивото на достъп до отделните компоненти на системата по потребители
 • Определяне на достъп до отделни менюта за потребител.
 • Архив на изтрити и променени документи с информация на точното време на извършване на действието.
 • Детайлна информация за логване в системата.

За всякакви въпроси към продукта, не се колебайте да ни потърсите на телефон 02/426 26 17 или мобилен 0888 420 544.